ท้าวสักกะ

ราชสูตรที่ ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในดิถีที่ ๘ ของปักษ์  (ทุกวันพระ ๘ คำ่)

เทวดาผู้เป็นบริวารของท้าวจาตุมหาราช

ย่อมเที่ยวตรวจดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์ 

มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา เกื้อกูลแก่บิดา 

เกื้อกูลแก่สมณะ เกื้อกูลแก่พราหมณ์ 

อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุล 

อธิษฐานอุโบสถ ปฏิบัติ  ทำบุญ มีอยู่มากแลหรือ 


ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในดิถีที่ ๑๔ ของปักษ์ (ทุกวันพระ แรม ๑๔ คำ่)

พวกโอรสของท้าวจาตุมหาราชย่อมเที่ยวตรวจ

ดูโลกนี้ว่า ในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา เกื้อกูลแก่บิดา 

เกื้อกูลแก่สมณะ เกื้อกูลแก่พราหมณ์ 

อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุล 

อธิษฐานอุโบสถ ปฏิบัติ  ทำบุญ มีอยู่มากแลหรือ

 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ำ(ทุกวันพระขึ้น ๑๕ คำ่)

นั้น ท้าวจาตุมหาราชย่อมเที่ยว

ตรวจดูโลกนี้ด้วยตนเองทีเดียวว่า 

ในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา เกื้อกูลแก่บิดา

เกื้อกูลแก่สมณะ เกื้อกูลแก่พราหมณ์ 

อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุล 

อธิษฐานอุโบสถ ปฏิบัติ ทำบุญ มีอยู่มากแลหรือ 

 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าในหมู่มนุษย์ 

มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา… ปฏิบัติ ทำบุญมีอยู่น้อย ท้าวจาตุมหาราช

ย่อมบอกถึงเหตุที่กล่าวมานั้น แก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ซึ่งมาประชุมกันอยู่ ณ

สุธรรมาสภาว่า ดูกรท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลาย ในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา

… ปฏิบัติ ทำบุญ มีน้อย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น พวกเทวดาชั้น

ดาวดึงส์ย่อมพากันเสียใจว่า ดูกรผู้เจริญทั้งหลาย กายทิพย์จักเสื่อมหาย อสุรกาย

จักเต็มบริบูรณ์

(คือผู้ที่จะไปเกิดในสวรรค์จะมีอยู่น้อยแต่สัตว์ที่จะไปเกิดในนรกจะมีมาก)

 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถ้าในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่

มารดา … ปฏิบัติ ทำบุญ มีอยู่มาก ท้าวจาตุมหาราชย่อมบอกถึงเหตุที่กล่าวมา

นั้น แก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ซึ่งมาประชุมกัน ณ สุธรรมาสภาว่า ดูกรท่านผู้

นิรทุกข์ทั้งหลาย ในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา เกื้อกูลแก่บิดา เกื้อกูล

แก่สมณะ เกื้อกูลแก่พราหมณ์ อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุล อธิษฐาน

อุโบสถ ปฏิบัติ ทำบุญ มีอยู่มากแล เพราะเหตุนั้น พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์

ย่อมพากันดีใจว่า ดูกรผู้เจริญทั้งหลาย กายทิพย์จักเต็มบริบูรณ์ อสุรกายจัก

เสื่อมสูญ 

(คือผู้ที่จะไปเกิดในสวรรค์จะมีอยู่มากแต่สัตว์ที่จะไปเกิดในนรกจะมีน้อย)