ธรรมบรรยาย

1. ธรรมวันพิเศษ
พรปีใหม่
– ธรรมบรรยายวันมาฆบูชา 56
– ธรรมะบรรยายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่5 ธันวาคม 2556
– พุทธชยันตี 2,600 ปี รายการโครงการธรรมาภิวัตน์

สื่อธรรมะ

หนังสือ E-Book
1. แนะนำศูนย์การกลางการศึกษาวิปัสนาธุระพุทธวิหาร อ่าน 
2. วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น อ่าน
3. ปฏิจจสมุปปาทสงเขปกถา โดย ดร.พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ อ่าน
4. จดหมายข่าวพุทธวิหาร ฉบับที่ 27  อ่าน
5. จดหมายข่าวพุทธวิหาร ฉบับที่ 28  อ่าน
6. จดหมายข่าวพุทธวิหาร ฉบับที่ 29  อ่าน
7. จดหมายข่าวพุทธวิหาร ฉบับที่ 30  อ่าน