บทสวดมนต์ในพิธีกฐิน

ลำดับบทสวดที่ใช้ในงานกฐินประเพณีพุทธวิหาร ปี 2563

1 คำนมัสการพระรัตนตรัย (หน้า 3-5)
2 คำอัญเชิญเทวดาร่วมอนุโมทนากฐิน (หน้า 6 – 11)
3 คำอาราธนาเบญจศีล (หน้า 12 – 19)
4 คำถวายผ้ากฐิน (หน้า 20 – 21)
5 คำถวายอาหารบูชาพระพุทธ (หน้า 26)
6 คำถวายภัตตาหาร ผ้าไตร ไทยธรรม (ตอนเช้า)
7 คำถวายผ้าป่าและอื่นๆ (ตอนบ่าย)