บทสวดมนต์ในพิธีกฐิน

 ลำดับบทสวดที่ใช้ในงานกฐินประเพณีพุทธวิหาร ปี 2563

1 คำนมัสการพระรัตนตรัย (หน้า 3-5)
2 คำอัญเชิญเทวดาร่วมอนุโมทนากฐิน (หน้า 6 – 11)
3 คำอาราธนาเบญจศีล (หน้า 12 – 19)
4 คำถวายผ้ากฐิน (หน้า 20 – 21)
5 คำถวายอาหารบูชาพระพุทธ (หน้า 26)
6 คำถวายภัตตาหาร ผ้าไตร ไทยธรรม (ตอนเช้า)
7 คำถวายผ้าป่าและอื่นๆ (ตอนบ่าย)

คำนมัสการพระรัตนตรัย (หน้า 3-5)

 

คำอัญเชิญเทวดาร่วมอนุโมทนากฐิน (หน้า 6 – 11)

คำอาราธนาเบญจศีล (หน้า 12 – 19)

คำถวายผ้ากฐิน (หน้า 20 – 21)

 

พิธีถวายภัตตาหาร

คำนมัสการพระรัตนตรัย (หน้า 25)

คำถวายอาหารบูชาพระพุทธ (หน้า 26)


คำถวายภัตตาหาร ผ้าไตร ไทยธรรม (ตอนเช้า)

อิมานิ  มะยัง  ภันเต  ภัตตานิ  จีวะรานิ  สะปะริวารานิ  ภิกขุสังฆัสสะ  โอโณชะยามะ  

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวาย  ภัตตาหารและจีวร กับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

สาธุโน  ภันเต  ภิกขุสังโฆ  อิมานิ  ภัตตานิ  จีวะรานิ สะปะริวารานิ  ปะฏิคัณหาตุ 

ขอพระสงฆ์จงรับภัตตาหาร  และจีวรกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

อัมหากัง  ฑีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ ฯ

เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  และแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย  สิ้นกาลนานเทอญ ฯ

คำถวายผ้าป่าและอื่นๆ ( ตอนบ่าย )

อิมานิ  มะยัง  ภันเต  บังสุกูละจีวะรานิจะ จะตุปัจจะยานิจะ  สะปะริวารานิ   ภิกขุสังฆัสสะ  โอโณชะยามะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวายผ้าบังสุกูลจีวรพร้อมจุตุปัจจัยกับของบริวารทั้งหลาบเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

สาธุโน  ภันเต  ภิกขุสังโฆ  อิมานิ  บังสุกูละจีวะรานิ  จะตุปัจจะยานิจะ สะปะริวารานิ  ปะฏิคคัณหาตุ 

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ขอพระสงฆ์จงรับ ผ้าบังสุกูลจีวรพร้อมจุตุปัจจัย กับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

อัมหากัง  ฑีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ  ฯ

เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  และแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย  สิ้นกาลนาน  เทอญ ฯ

 

คำกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตินัง โหตุ
ขอบุญนี้จงเกิดมี แก่ ญาติๆของข้าพเจ้า

สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า เมื่ออนุโมทนาบุญนี้แล้ว จงร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกันเถิด