พระเจ้าอชาตศัตรูเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า

 

เรื่อง พระเจ้าอชาตศัตรูเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า

”มนุษย์เราตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญ เราชาวพุทธควรตอบเป็นกลางๆตามธรรมว่า ตายแล้วถ้ามีเหตุปัจจัยให้เกิดก็เกิดอีก ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดอีกก็นิพพาน”

 ถอดความจาก พระไตรปิฎก เล่มที่ 9 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 1 ทีฑนิกาย ศีลขันธวร