อริยทรัพย์ ๗ ประการ ( ธนสูตร )

อริยทรัพย์ ๗ ประการ ( ธนสูตร )

คือทรัพย์อันประเสริฐ ๗ ประการ  ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส ว่ามนุษย์ทั้งหลายควรพึงแสวงหาทรัพย์ทั้ง ๗ ประการนี้ไว้กับตน

อริยทรัพย์ ๗ ประกอบไปด้วย

     ๑. ศรัทธา  หมายถึง ความเชื่อมั่น ด้วยปัญญาตามหลักความถูกต้อง ประกอบด้วยมีเหตุผลที่เหมาะสม

     ๒. ศีล  หมายถึง การรักษาวัตรปฏิบัติทั้งทางกาย วาจาและใจของตน ให้เรียบร้อยและมีความสํารวม

     ๓. หิริ  หมายถึงความละอายต่อบาปและกรรมชั่ว

     ๔. โอตตัปปะ  หมายถึงความเกรงกลัวต่อบาปและกรรมชั่ว

     ๕. พาหุสัจจะ หมายถึง ความเป็นผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาจนมีความรู้มาก

     ๖. จาคะ หมายถึง การบริจาค การให้ทาน ความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่น

     ๗. ปัญญา หมายถึง ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ลึกซึ้งในเหตุและผล เข้าใจความดี ความชั่ว  เข้าใจความถูกและผิด

          ไม่เอาใจเข้าหาอวิชชา

อริยทรัพย์ ๗ ประการนี้ คือสิ่งที่ล้ำค่าทางจิตใจ ความสุขอันเกิดจากทรัพย์ภายนอกนั้นมิอาจเทียบเท่าความสุขอันเกิดจากทรัพย์ภายในได้เพราะความสุขที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นที่ใจของเราเอง

                                                                                                           *****************************