พระเจ้าอชาตศัตรูเข้าเฝ้าทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้า

พระเจ้าอชาตศัตรูเข้าเฝ้าทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้า

” มิจฉาทิฎฐิ คือ คนที่เชื่อว่าผลบาปไม่มี ผลบุญไม่มี การเวียนว่ายตายเกิดไม่มี ไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องฝึกฝนตนไม่ต้องทำอะไร เพราะเชื่อว่าตายแล้วสูญ คนทำกรรมชั่วได้ทุกอย่าง ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ นรกมีไว้ขู่ไม่ให้คนทำชั่ว สวรรค์เอาไว้ล่อให้คนทำความดี”

ถอดความจาก พระไตรปิฎก เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑ ทีฑนิกาย ศีลขันธวรรค