พระเจ้าอชาตศัตรูเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (อนันตริยกรรม)

พระเจ้าอชาตศัตรูเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า – อนันตริยกรรม

”อนันตริยกรรม แม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนตกนรกทั้งเป็น นอนหลับก็สะดุ้ง ตื่นอยู่ก็มีจิตใจหวาดระแวงอยู่เสมอ”

ถอดความจาก พระไตรปิฎก เล่มที่ 9 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 1 ทีฑนิกาย ศีลขันธวรรค