เกี่ยวกับเรา

Submit to FacebookSubmit to Twitter

ประวัติความเป็นมา 
- ประวัติการก่อตั้งศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระพุทธวิหาร อ่านต่อ
- ประวัติพระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อ่านต่อ
- ประวัติพระอาจารย์พระปลัดชัชวาล ชินสโภ อ่านต่อ

วัตถุประสงค์
- พุทธบริษัทกลุ่มหนึ่งซึ่งมีทั้งพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ผู้ทรงความรู้และมีความเข้าใจสภาพปัญหาและเงื่อนไขดังกล่าว และผู้หวังประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ปฏิบัติศาสนาอันจะพึงมีแก่มวลมนุษย์เทวดาทั้งหลาย และแก่การเข้าใจถูกต้องต่อพระศาสนาเอง อ่านต่อ

ปณิธานและโอวาท
- การเรียนการสอนวิชาวิปัสสนากัมมัฏฐาน ซึ่งเป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบ นำพระองค์เข้าสู่การตรัสรู้ความดับทุกข์ และพ้นทุกข์ด้วยอาสวัคขยะญาณ ดังปรากฏในวันตรัสรู้นั้น ปัจจุบันแม้จะมีผู้รู้วิชานี้ถึงขั้นวิชาครู สามารถสอนผู้อื่นให้สำเร็จประโยชน์ ถึงขั้นมรรคผลนิพพานได้อยู่บ้างก็จริง แต่ส่วนใหญ่ของท่านเหล่านั้นจะปฏิบัติเพื่อความก้าวหน้าไปสู่คุณธรรมชั้นสูงของตนเองอันเป็นการศึกษาส่วนที่ยังเหลืออยู่มิได้ทำการสอนจะมีบ้างที่จัดการเรียนการสอน แต่ก็เป็นจำนวนน้อยมาก อ่านต่อ

วิปัสสนาจารย์

มูลนิธิ
 

สัญลักษณ์ และความหมาย
- ความหมาย เพื่อเป็นสถานที่รวมน้ำใจพุทธบริษัททั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว แล้วร่วมกันทำงานถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามนโยบายเป้าหมาย จุดประสงค์ และขอบข่ายงานตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางเป็นแนวทางไว้ให้ เป็นปฏิบัติบูชา ในพระคุณแห่งพระพุทธองค์ พระอริยสงฆ์ผู้เป็นครูอาจารย์ผู้นำสอนสืบๆ กันมาทั้งหลาย และผู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบหมายแต่งตั้งให้เป็นพระศาสดา คือผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่อจากพระองค์ หลังจากพระองค์ปรินิพพานไปแล้ว อันได้แก่ พระธรรมวินัย หรือศีลธรรมอันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาที่แท้จริง ที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายไว้ให้แก่พุทธบริษัทมาจนถึงทุกวันนี้ และจะสืบต่อไปในอนาคตตามกำลังแห่งตน เสมือนหนึ่งว่าพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ และทรงประทับเป็นประธาน ร่วมทรงงานอยู่กับพวกเราทั้งหลาย เป็นดุจดังประทีบอยู่ในดวงใจแห่งเราทุกคน อ่านต่อ