ประกาศ : เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางพุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ วัดพระธรรมจักร จ.นครนายก จึงขอยกเลิกคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนในระหว่างวันที่ 29 มี.ค.- 10 เม.ย. เพื่อป้องกันและควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
.
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอเจริญพร
พระอาจารย์สมนึก ญาณสุโภ
ประธานมูลนิธิพุทธวิหาร