โครงการบุญ

โครงการบุญ (สนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำ สื่อธรรมะ และอื่นๆ)

 – กองทุนค่าดำเนินการภายในวัด อาทิ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารผู้ปฏิบัติธรรม และอื่นๆ สามารถร่วมบริจาคได้ทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครนายก ชื่อบัญชี กฐินพุทธวิหาร เลขที่บัญชี 659-230025-5

– กองทุนยา เป็นกองทุนที่ทางศูนย์ฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรักษาพยาบาลพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรม ที่เจ็บป่วยหรืออาพาธ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและการดำเนินงานของทางศูนย์ฯ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น สามารถร่วมบริจาคได้ที่ พระอาจารย์สมนึก ญาณสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร กัมมัฏฐานาจริยะ ประธานกองทุนยา โทรศัพท์ 085-094-6981, 090-971-0711, 087-495-8111 และ/หรือ คุณหนุ่ย ศิริเพ็ญ (เหรัญญิก) 081-694-1196

– โครงการเผยแผ่ธรรม เป็นโครงการจัดพิมพ์หนังสือของทางศูนย์ฯ ทุกชนิด รวมทั้งปฏิทินศูนย์ฯ ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ตารางกิจกรรมและตารางปฏิบัติธรรม สามารถร่วมบริจาคได้ทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดไท ชื่อบัญชี วัดพระธรรมจักร เลขที่บัญชี 385-221825-5

หมายเหตุ   ท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ่านทางบัญชีต่างๆ กรุณาโทรศัพท์แจ้งพระอาจารย์สมนึก ญาณสุโภ ล่วงหน้าก่อนโอนเงิน ที่หมายเลข 085-094-6981, 090-9710711, 087-495-8111 และ/หรือ คุณหนุ่ย ศิริเพ็ญ (เหรัญญิก) 081-694-1196 เพื่อความสะดวกในการจัดการงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

 โครงการพัฒนา

– โครงการก่อสร้างโรงเรียนปฏิบัติธรรม งบประมาณ 100 ล้านบาท (ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเขียนแบบ) ร่วมบริจาคได้ทาง ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดไท ชื่อบัญชี วัดพระธรรมจักร เลขที่บัญชี 856-0-32008-0

– โครงการสร้างห้องปฏิบัติธรรมหญิงระยะที่ 4 จำนวน 18 ห้อง ห้องละ 275,000 บาท (ปัจจุบันมีเจ้าภาพแล้ว 6 ห้อง) ร่วมบริจาค ติดต่อ พระอาจารย์สมนึก ญาณสุโภ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร กัมมัฏฐานาจริยะ โทร 085-094-6981, 090-9710711, 087-495-8111 และ/หรือ คุณหนุ่ย ศิริเพ็ญ (เหรัญญิก) 081-694-1196

– โครงการก่อสร้างศาลาต้นไม้ 2 บนพื้นที่ 6 ไร่ ร่วมบริจาค ติดต่อ พระอาจารย์สมนึก ญาณสุโภ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร กัมมัฏฐานาจริยะ โทร 085-094-6981, 090-9710711, 087-495-8111 และ/หรือ คุณหนุ่ย ศิริเพ็ญ (เหรัญญิก) 081-694-1196

– โครงการสร้างห้องสุขา จำนวน 111 ห้อง ห้องละ 12,900 บาท (ปัจจุบันมีเจ้าภาพแล้ว 88 ห้อง) ร่วมบริจาค ติดต่อ พระอาจารย์สมนึก ญาณสุโภ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร กัมมัฏฐานาจริยะ โทร 085-094-6981, 090-9710711, 087-495-8111 และ/หรือ คุณหนุ่ย ศิริเพ็ญ (เหรัญญิก) 081-694-1196

– โครงการสร้างโบสถ์ เป็นโครงการระยะยาวบนที่ดิน 107 ไร่ (ยังไม่ได้จัดซื้อที่ดิน) ร่วมบริจาคได้ทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครนายก ชื่อบัญชี สร้างวัดพระธรรมจักรเฉลิมพระเกียรติ เลขที่บัญชี 659-2-20511-2

– โครงการพัฒนากันสาดศาลาต้นไม้ 1 ร่วมบริจาคติดต่อ พระอาจารย์สมนึก ญาณสุโภ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร กัมมัฏฐานาจริยะ โทร 085-094-6981, 090-9710711, 087-495-8111 และ/หรือ คุณหนุ่ย ศิริเพ็ญ (เหรัญญิก) 081-694-1196

– โครงการจัดซื้อที่ดินวัดเพิ่มเติม ร่วมบริจาคได้ทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครนายก ชื่อบัญชี ที่ดินวัด เลขที่บัญชี 659-2-30024-7

หมายเหตุ   ท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ่านทางบัญชีต่างๆ กรุณาโทรศัพท์แจ้งพระอาจารย์สมนึก ญาณสุโภ ล่วงหน้าก่อนโอนเงิน ที่หมายเลข 085-094-6981, 090-9710711, 087-495-8111 และ/หรือ คุณหนุ่ย ศิริเพ็ญ (เหรัญญิก) 081-694-1196 เพื่อความสะดวกในการจัดการงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค