สังกัปปะเป็นปัจจัยของวาจาอย่างไร?.ตรงสังกัปปะ คือพอเรารู้ว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นคืออะไร


สังกัปปะเป็นปัจจัยของวาจาอย่างไร?
.
ตรงสังกัปปะ คือพอเรารู้ว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นคืออะไร เช่น รู้ว่าเป็นพอง เป็นยุบ เป็นคิด เป็นนึกฯลฯ ตรงนี้สังกัปปะก็เกิดแล้ว
.
แต่มีข้อแม้ว่าถ้าเป็นส่วนที่เป็นอกุศล มีกาม พยาบาท เบียดเบียน เป็นต้น ต้องทำลายให้หายไปทั้งหมดเพื่อเข้าสู่มัชฌิมา จะได้บุญในระดับอุกัฏฐมหากุศล(คือความวิเศษยิ่ง,ความดีเลิศ,ความอุกฤษฏ์)ขึ้นมา จึงเป็นสัมมาสังกัปปะ
.
ตรงนี้กระบวนการที่จะทำลายเขา จะต้องใช้มรรคทั้งขบวน นั้นคือมรรคทั้ง ๘ องค์ จะเห็นทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน
.
สรุปตรงนี้ได้ว่า สังกัปปะเป็นปัจจัยของวาจา วาจาที่กำหนดต้องตรงกันเป๊ะไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น
.
เพราะว่าถ้าคำภาวนาไม่ตรง ปริกรรมนิมิต(คือเครื่องหมายที่ใช้ในการภาวนา)อาจจะถูก แต่ปริกรรมภาวนา(คือคำภาวนา)ใช้ไม่ได้แล้ว
.
เมื่อสัมมาวาจาไม่เกิด มรรค๘ก็ไม่อาจเกิดได้ กำหนดได้ก็ไม่ถูก
.
การทำกัมมัฏฐานในระบบวิชาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นสมถะกัมมัฏฐาน หรือวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่างไรก็ไม่ได้ผล
.
เพราะสังกัปปะกับวาจามีปัญหากัน ดังนั้นต้องทำเสียให้ถูก อันนี้ชัดเจนไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเลย
.
ธรรมเทศนา
หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ
อธิบดีสงฆ์แห่งพุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ
??????????
#การเกิดของมรรค๘
#วิปัสสนากัมมัฏฐาน
#วิชาการตรัสรู้เพื่อดับทุกข์
#สติปัฎฐาน๔
#วิธีการทำให้มรรค๘เกิด
#หลวงพ่อชัชวาล
#พุทธวิหาร


ปรับปรุง ณ วันที่ 2022-11-08