ปริกรรมภาวนา คืออะไร?และนำไปใช้อย่างไร?.ปริกรรมภาวนา คำที่ใช้ในการบริกรรมหรือคำภาวนานี้


ปริกรรมภาวนา คืออะไร?
และนำไปใช้อย่างไร?
.
ปริกรรมภาวนา คำที่ใช้ในการบริกรรมหรือคำ
ภาวนานี้ จะต้องตรงตามนิมิตที่สังกัปปะตามรู้อยู่
หรือตรงตามที่วิตกก์บ่งชี้ วาจาจึงเป็นสัมมาวาจา
.
วาจาที่ตรงตามปริกรรมนิมิตเป็นอย่างไร กล่าวคือ
เมื่อพองโผล่มา สังกัปปะหรือวิตกก์ตามรู้อาการพอง
บ่งชี้ให้รู้ว่าวาจาที่ใช้บริกรรมต้องเป็นพองหนอ
ปวดโผล่มาต้องปวดหนอ ชาโผล่มาต้องชาหนอ
.
ถ้าโผล่มาแล้วไม่รู้ว่าอะไร ต้องกำหนดว่ารู้หนอ
คือรู้ว่ามีอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไร
ต้องกำหนดรู้หนอ ต้องแบบนี้ ต้องตรงเป๊ะอย่างนี้เลย
.
ไม่ใช่ว่าภาวนาอะไรก็ได้ อะไรมาก็ช่าง
ฉันเอาอย่างเดียว ภาวนาไปอย่างนี้
กำหนดไม่ถูกต้อง ไม่เรียกว่ากำหนด
.
ส่วนมากที่ทำอย่างนั้น เพราะเขาไม่รู้วิธีการทำให้มรรคเกิด
วิชานี้ต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าสืบต่อกันมาโดยไม่ขาดครูเท่านั้น
.
คำกำหนดที่เรียกว่า ปริกรรมภาวนา
นั้นต้องเป็นตถาบัญญัติ คือ
ต้องตรงตามส่วนปรมัตถ์ของปริกรรม
นิมิตจึงจะเป็นสัมมาวาจา
ใช้คำกำหนดตามนั้นมรรค ๘ จะเกิดขึ้นได้
.
ปริกรรมนิมิตชนิดไหนปรากฏ
ต้องบริกรรมหรือภาวนาให ้ตรงตามนั้นเลย
เช่น พอง ต้องพองหนอ ปวด ต้องปวดหนอ
คิด ต้องคิดหนอ เป็นต้น
ไม่เช่นนั้นมรรค จะไม่เกิด
.
ธรรมเทศนา
หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ
อธิบดีสงฆ์แห่งพุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ
??????????
#ปริกรรมภาวนา
#วิปัสสนากัมมัฏฐาน
#วิชาการตรัสรู้เพื่อดับทุกข์
#สติปัฎฐาน๔
#วิธีการทำให้มรรค๘เกิด
#พุทธวิหาร


ปรับปรุง ณ วันที่ 2022-11-08