สมาธิแบบไหน? จึงสามารถรองรับมรรคผลนิพพานได้.สมาธิระดับนี้


สมาธิแบบไหน? จึงสามารถรองรับมรรคผลนิพพานได้.
สมาธิระดับนี้ ผู้ปฏิบัติมีความจำเป็นต้องสร้างวิริยะ
ทางจิตขึ้นมา และต้องให้มากเพียงพอที่
จะสมดุลกับสมาธินั้น
.
จิตตวิสุทธิ ความหมดจดในการเห็นสภาวจิต
จึงจะปรากฏ เป็นสมาธิที่ต้องนำไปเป็นส่วนประกอบกับวิริยะ
เพื่อทำให้พื้นฐานการเห็นสภาวจิตสมบูรณ์
.
ดังนั้นจะเป็นสมาธิในระบบอื่นและชนิดอื่นไม่ได้
จะเป็นได้ต้องเฉพาะสมาธิในระบบและชนิดนี้เท่านั้น
จึงสามารถใช้เป็นพื้นฐานของทั้งสมถะและวิปัสสนา
วิชาการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
.
แต่ถ้าขณะนั้นกิเลสเข้ามาต้องดับกิเลส
เพราะว่าเราจะเอากุศลใช่ไหม จึงต้องดับเขา
เพราะเขาเป็นอกุศล อาการคิด อาการนึก ดีใจ
เสียใจ โกรธ โมโห เป็นต้น
.
นี่เป็นพวกกิเลส เกิดมาแล้วสมาธิเสียหาย
พวกนี้ต้องดับเขาให้หมด
ดับแล้วจึงเข้าถึงกุศลใหม่
มากำหนดอยู่กับ ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ
เหยียดหนอ จะอยู่ในกุศลตลอด ต้องใจแข็งๆ หน่อยนะ
.
ถ้าเมื่อใดก็ตามเราสามารถกำหนดติดต่อต่อเนื่อง
อย่างเพียงพอถึงขนาด ทำวันนี้ก็น่าจะได้ผลวันนี้
กำหนดทุกอย่างให้เข้มแข็งเต็มที่ ชนิดกิเลสเข้าไม่ได้เลย
.
ฌานก็สามารถถึงได้ภายในวันเดียว
มรรคผลนิพพานก็สามารถ ถึงได้ภายในวันเดียวเช่นกัน
.
แต่ถ้าเราย่อหย่อนก็ไม่ถึงต้องเข้มแข็ง
เพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมของมหาบุรุษใช่ไหม
พระพุทธเจ้าได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาบุรุษ
ถ้าเราต้องการจะได้สิทธิ์ มีหุ้นส่วนในธรรมของพระพุทธเจ้า
ต้องทำให้เข้มแข็งเหมือนมหาบุรุษ
.
ถึงเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นมหาบุรุษให้ได้
ผู้ชายก็เป็นมหาบุรุษให้ได้
เด็กก็เป็นมหาบุรุษให้ได้
คนแก่ก็เป็นมหาบุรุษให้ได้เช่นกัน
.
แต่ส่วนมากที่เราทำกันนี่ มหาบุรุษหาย
เหลือแต่ ?หลุด? อย่างเดียวหลุดบ่อยเหลือเกิน
ก็เลยเป็นมหาบุรุษไม่ได้สักที
ต้องเอามหาบุรุษคืนมา ต้องเอาคืนมาให้ได้นะ
ต้องเข้มแข็งกันหน่อยล่ะงานนี้
.
ธรรมเทศนา
หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ
อธิบดีสงฆ์แห่งพุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ
??????????
#ปริกรรมนิมิต
#วิปัสสนากัมมัฏฐาน
#วิชาการตรัสรู้เพื่อดับทุกข์
#สติปัฎฐาน๔
#วิธีการทำให้มรรค๘เกิด
#พุทธวิหาร


ปรับปรุง ณ วันที่ 2022-11-08