พระพุทธรูปองค์จริง


การประสูติเป็นพระพุทธเจ้า


ไข่เกิดจากท้องแม่ไก่ แม่ไก่เป็นคนใช้กำลังบังคับออกมา ตอนเป็นสิทธัตถะกุมารหรือสิทธัตถะโพธิสัตว์ก็เกิดจากท้องแม่เกิดด้วยกำลังของแม่ขับออกมา แต่ตอนที่เกิดเป็นพระพุทธเจ้า ก็เหมือนกับลูกไก่เกิดจากไข่ ลูกไก่ที่เกิดจากไข่นั้น ต้องใช้กำลังของตัวเองเจาะกระเปาะไข่ออกมา เจาะเปลือกออกมาใช้กำลังปาก กำลังเล็บฉีกออกมาดังนั้นตอนที่ประสูติเป็นพระพุทธเจ้า ประสูติจากพระโพธิสัตว์ ด้วยเรี่ยวแรง ความเพียร สติปัญญาของตนเอง แม่ไม่ได้ช่วย แม่ตายไปตั้งแต่เจ็ดวันแล้ว 


"วาจาที่กล่าวอย่างอาจหาญของพระพุทธเจ้า"


พอถึงอรหันต์แล้วจึงจะตรัสคำนี้ได้ว่าพระองค์เลิศที่สุดก็เพราะพระองค์สามารถออกจากกระเปาะไข่ของปุถุชนไปสู่ความเป็นอรหันต์ได้เป็นคนแรกของโลก พระองค์ประเสริฐที่สุดก็เพราะว่าพระองค์เท่านั้นที่จะเป็นครูของมนุษย์โลก เทวโลก มารโลก พรหมโลก แล้วก็เป็นเชฏโฐ  เชฏโฐก็คือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด ยิ่งใหญ่ก็คือเป็นพี่ใหญ่ เพราะพระองค์ได้เกิดเป็นอรหันต์ก่อนเพื่อน คนอื่นๆก็เป็นน้องๆ ทั้งหลายจึงใช้ศัพท์ว่าเชฏโฐ แล้วเมื่อเดินมาถึงก้าวที่เจ็ดก็สามารถที่จะตรัสได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ภพใหม่ที่จะเกิดไม่มีอีกแล้ว เพราะสำเร็จอรหันต์แล้ว


“พระพุทธรูปที่แท้จริง”


สิทธัตถะกุมารไม่ได้ตรัสรู้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าไหม แสดงว่ารูปร่างหน้าตาของพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วตรัสรู้อะไร อริยสัจสี่ใช่ไหม ก็แสดงว่า อริยสัจสี่ นั่นเองคือรูปร่างหน้าตาของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต ทันทีที่หนูปฏิบัติธรรมแล้วเห็นอริยสัจก็เท่ากับว่าในขณะนั้น หนูได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกได้ยังไงใช่ไหม หนูได้เห็นรูปร่างของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปที่แท้จริง ที่เกิดขึ้นกับปัญญาตัวเองใช่ไหมว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไง


"ลายแทงพุทธมหาสมบัติ"


ธรรมกายจริงๆ ของพระพุทธเจ้าคืออะไร คือ อริยสัจ พระพุทธรูป คือรูปร่างของพระพุทธเจ้าก็คือ อริยสัจและพระพุทธเจ้าเองก็ตรัสรู้อริยสัจ ดังนั้นใครก็ตามที่ปฏิบัติธรรมแล้วเห็นอริยสัจ ก็เท่ากับว่าเขาได้เห็นรูปร่างของพระพุทธเจ้า ที่แท้จริง คือเห็นพระพุทธรูปองค์จริง เห็นพระธรรมองค์จริง เห็นพระสงฆ์องค์จริงและรู้ว่าเกิดขึ้นในโลกได้อย่างไร เห็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่มรรคผลนิพาน เท่ากับว่าเขาได้เห็นรอยพระพุทธบาทหรือว่าเห็นลายแทงพุทธมหาสมบัติว่าจะไปเอาได้ยังไง ถ้าเขาเดินตามนั้นไปเขาจะเดินผิดทางได้ยังไงใช่ไหม แล้วมันจะมีหลายทางไหม 


 


 ปรับปรุง ณ วันที่ 2022-11-07