ปฏิทินปฏิบัติธรรม

มกราคม
วันอาจาริยบูชา
วันที่ 02 ม.ค. - 25 ม.ค. 2567
วันที่ 21 ม.ค. - 25 ม.ค. 2567
กุมภาพันธ์
ศึกษาวิปัสสนา ๓ วัน
รุ่นที่ 1: วันที่ 16 ก.พ. - 18 ก.พ. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๕ วัน
รุ่นที่ 1: วันที่ 04 ก.พ. - 18 ก.พ. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับพระสงฆ์ ๒๒ วัน
รุ่นที่ 1: วันที่ 04 ก.พ. - 25 ก.พ. 2567
วันมาฆบูชา
วันที่ 24 ก.พ. - 26 ก.พ. 2567
มีนาคม
ศึกษาวิปัสสนา ๓ วัน
รุ่นที่ 2: วันที่ 15 มี.ค. - 17 มี.ค. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๕ วัน
รุ่นที่ 2: วันที่ 03 มี.ค. - 17 มี.ค. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับพระสงฆ์ ๒๒ วัน
รุ่นที่ 2: วันที่ 03 มี.ค. - 24 มี.ค. 2567
เมษายน
ศึกษาวิปัสสนา ๓ วัน
รุ่นที่ 3: วันที่ 17 เม.ย. - 19 เม.ย. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๕ วัน
รุ่นที่ 3: วันที่ 17 เม.ย. - 01 พ.ค. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับพระสงฆ์ ๒๒ วัน
รุ่นที่ 3: วันที่ 17 เม.ย. - 07 พ.ค. 2567
วันสงกรานต์
วันที่ 13 เม.ย. - 16 เม.ย. 2567
วันสถาปนาศูนย์
วันที่ 17 เม.ย. - 22 พ.ค. 2567
พฤษภาคม
ศึกษาวิปัสสนา ๓ วัน
รุ่นที่ 4: วันที่ 17 พ.ค. - 19 พ.ค. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๕ วัน
รุ่นที่ 4: วันที่ 05 พ.ค. - 19 พ.ค. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับพระสงฆ์ ๒๒ วัน
รุ่นที่ 4: วันที่ 05 พ.ค. - 26 พ.ค. 2567
อบรมพระวิปัสสนาจารย์
วันที่ 31 พ.ค. - 29 มิ.ย. 2567
มิถุนายน
ศึกษาวิปัสสนา ๓ วัน
รุ่นที่ 5: วันที่ 14 มิ.ย. - 16 มิ.ย. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๕ วัน
รุ่นที่ 5: วันที่ 02 มิ.ย. - 16 มิ.ย. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับพระสงฆ์ ๒๒ วัน
รุ่นที่ 5: วันที่ 02 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 2567
เตรียมพรรษา
วันที่ 01 มิ.ย. - 03 มิ.ย. 2567
กรกฎาคม
คัดเลือก ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๕ วัน
รุ่นที่ 6: วันที่ 07 ก.ค. - 21 ก.ค. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับพระสงฆ์ ๒๒ วัน
รุ่นที่ 6: วันที่ 07 ก.ค. - 28 ก.ค. 2567
วันเฉลิมฯ ร.๑๐
วันที่ 27 ก.ค. - 29 ก.ค. 2567
วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 20 ก.ค. - 22 ก.ค. 2567
จำพรรษา
วันที่ 21 ก.ค. - 17 ต.ค. 2567
สิงหาคม
ศึกษาวิปัสสนา ๓ วัน
รุ่นที่ 6: วันที่ 16 ส.ค. - 18 ส.ค. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๕ วัน
รุ่นที่ 7: วันที่ 04 ส.ค. - 18 ส.ค. 2567
วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 10 ส.ค. - 12 ต.ค. 2567
กันยายน
ศึกษาวิปัสสนา ๓ วัน
รุ่นที่ 7: วันที่ 20 ก.ย. - 22 ก.ย. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๕ วัน
รุ่นที่ 8: วันที่ 01 ก.ย. - 15 ก.ย. 2567
ตุลาคม
ศึกษาวิปัสสนา ๓ วัน
รุ่นที่ 8: วันที่ 18 ต.ค. - 20 ต.ค. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๕ วัน
รุ่นที่ 9: วันที่ 06 ต.ค. - 20 ต.ค. 2567
พฤศจิกายน
ศึกษาวิปัสสนา ๓ วัน
รุ่นที่ 9: วันที่ 15 พ.ย. - 17 พ.ย. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๕ วัน
รุ่นที่ 10: วันที่ 03 พ.ย. - 17 พ.ย. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับพระสงฆ์ ๒๒ วัน
รุ่นที่ 7: วันที่ 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2567
ธันวาคม
ศึกษาวิปัสสนา ๓ วัน
รุ่นที่ 10: วันที่ 20 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๕ วัน
รุ่นที่ 11: วันที่ 01 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับพระสงฆ์ ๒๒ วัน
รุ่นที่ 8: วันที่ 01 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2567
วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 05 ธ.ค. - 08 ธ.ค. 2567
ปฏิบัติธรรมข้ามปี
วันที่ 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2568