ปฏิทินปฏิบัติธรรม

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
1.ศึกษาวิปัสสนา ๓ วัน
รุ่นที่ 9: วันที่ 12 พ.ค. - 14 พ.ค. 2566
รุ่นที่ 10: วันที่ 26 พ.ค. - 28 พ.ค. 2566
2.ศึกษาวิปัสสนา ๘ วัน
รุ่นที่ 15: วันที่ 07 พ.ค. - 14 พ.ค. 2566
รุ่นที่ 16: วันที่ 14 พ.ค. - 21 พ.ค. 2566
3.คัดเลือก ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๕ วัน
รุ่นที่ 15: วันที่ 07 พ.ค. - 21 พ.ค. 2566
รุ่นที่ 16: วันที่ 15 พ.ค. - 29 พ.ค. 2566
มิถุนายน
1.ศึกษาวิปัสสนา ๓ วัน
รุ่นที่ 11: วันที่ 23 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2566
3.คัดเลือก ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๕ วัน
รุ่นที่ 18: วันที่ 04 มิ.ย. - 18 มิ.ย. 2566
4.คัดเลือก ๑ สำหรับพระสงฆ์ ๒๒ วัน
รุ่นที่ 19: วันที่ 04 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2566
9.วันวิสาขบูชา
วันที่ 02 มิ.ย. - 04 มิ.ย. 2566
10.อบรมพระวิปัสสนาจารย์
วันที่ 05 มิ.ย. - 19 ก.ค. 2566
กรกฎาคม
1.ศึกษาวิปัสสนา ๓ วัน
รุ่นที่ 12: วันที่ 21 ก.ค. - 23 ก.ค. 2566
3.คัดเลือก ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๕ วัน
รุ่นที่ 19: วันที่ 09 ก.ค. - 23 ก.ค. 2566
4.คัดเลือก ๑ สำหรับพระสงฆ์ ๒๒ วัน
รุ่นที่ 20: วันที่ 09 ก.ค. - 30 ก.ค. 2566
11.เตรียมพรรษา
วันที่ 23 ก.ค. - 30 ก.ค. 2566
12.วันเฉลิมฯ ร.๑๐
วันที่ 28 ก.ค. - 30 ก.ค. 2566
13.วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 30 ก.ค. - 01 ส.ค. 2566
สิงหาคม
1.ศึกษาวิปัสสนา ๓ วัน
รุ่นที่ 13: วันที่ 25 ส.ค. - 27 ส.ค. 2566
3.คัดเลือก ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๕ วัน
รุ่นที่ 20: วันที่ 06 ส.ค. - 20 ส.ค. 2566
14.วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 11 ส.ค. - 13 ส.ค. 2566
15.จำพรรษา
วันที่ 06 ส.ค. - 28 ต.ค. 2566
กันยายน
1.ศึกษาวิปัสสนา ๓ วัน
รุ่นที่ 14: วันที่ 22 ก.ย. - 24 ก.ย. 2566
3.คัดเลือก ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๕ วัน
รุ่นที่ 21: วันที่ 03 ก.ย. - 17 ก.ย. 2566
ตุลาคม
1.ศึกษาวิปัสสนา ๓ วัน
รุ่นที่ 15: วันที่ 27 ต.ค. - 29 ต.ค. 2566
3.คัดเลือก ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๕ วัน
รุ่นที่ 22: วันที่ 01 ต.ค. - 15 ต.ค. 2566
พฤศจิกายน
1.ศึกษาวิปัสสนา ๓ วัน
รุ่นที่ 16: วันที่ 24 พ.ย. - 26 พ.ย. 2566
3.คัดเลือก ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๕ วัน
รุ่นที่ 23: วันที่ 05 พ.ย. - 19 พ.ย. 2566
4.คัดเลือก ๑ สำหรับพระสงฆ์ ๒๒ วัน
รุ่นที่ 21: วันที่ 05 พ.ย. - 26 พ.ย. 2566
ธันวาคม
1.ศึกษาวิปัสสนา ๓ วัน
รุ่นที่ 17: วันที่ 22 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2566
3.คัดเลือก ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๕ วัน
รุ่นที่ 24: วันที่ 03 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2566
4.คัดเลือก ๑ สำหรับพระสงฆ์ ๒๒ วัน
รุ่นที่ 22: วันที่ 03 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2566
16.วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 03 ธ.ค. - 05 ธ.ค. 2566
17.ปฏิบัติธรรมข้ามปี
วันที่ 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2567