ปริกรรมนิมิต คืออย่างไร?หมายถึงเครื่องหมาย ที่ใช้ในการบริกรรมได้แก่


ปริกรรมนิมิต คืออย่างไร?
หมายถึงเครื่องหมาย ที่ใช้ในการบริกรรม
ได้แก่ อาการเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส เป็นต้น
ต้องเป็นส่วนที่เป็นปรมัตถ์ทั้งหมดเท่านั้น
ไม่ใช่ส่วนที่เป็นบัญญัติ
.
ตัวอย่าง ธาตุดินมีลักษณะแข็งใช่ไหม
ลักษณะแข็งนี่ตาเรามองไม่เห็น
ทีนี้เราไปปั้นดิน กว้างคืบ ๔ นิ้ว
ดินมันขาวๆ ก็เอาสีแดงใส่สักหน่อย
แล้ววางสูงจากพื้นคืบ ๔ นิ้ว
ให้ห่างจากตักคืบ ๔ นิ้ว
จากนั้นบริกรรม ปฐวีดิน ปฐวีดิน เพื่อให้มันติดตา
.
ธาตุดินจริงๆ มันเห็นด้วยตาได้ไหมล่ะ? ไม่ได้..
แสดงว่าคำบริกรรมนี้ตรงตามปรมัตถ์ไหม? ไม่ตรง..
ไม่ตรงนี่ไม่เป็นสัมมาวาจา มรรค ๘ ไม่เกิด
.
คำบริกรรมที่ถูกต้องตามปรมัตถ์ต้องเป็น
"ตถาบัญญัติ" คือคำบัญญัติที่ตรงตามสภาวะปรมัตถ์
เป็นสัมมาวาจา จึงทรงให้ใช้เป็นคำบริกรรมในการปฏิบัติ
ธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ ตามหลักวิชาการตรัสรู้ของพระ
พุทธเจ้าทั้งสมถะและวิปัสสนาได้
.
คำบริกรรมที่ถูกต้องในที่นี้
จึงเป็นเห็นหนอ เห็นหนอ ใช่ไหม
ไม่ใช่ตาดูอยู่แล้วภาวนาว่าปฐวีดิน
.
ลักษณะแข็งของดินจะเห็นด้วยตาได้อย่างไร
เอาตาไปดูดิน ใช้อินทรีย์ผิดประเภท
ตาต้องดูรูป ดังนั้นต้องภาวนาว่าเห็นหนอ จึงจะถูกต้อง
.
ใช้คำภาวนาไม่ถูกต้องมรรค ๘ ไม่เกิด
ถือว่าไม่ใช่การกำหนด
สมาธิที่เกิดไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้อง
เป็นสมาธิที่ใช้ในกิจอื่นๆ นอกระบบการตรัสรู้
.
เพราะสมาธิที่พระพุทธเจ้าเทศน์ไว้ใน
พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
นั้นไม่ได้ทำแบบนี้ คนละเรื่องกัน
.
ธรรมเทศนา
หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ
อธิบดีสงฆ์แห่งพุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ
??????????
#ปริกรรมนิมิต
#วิปัสสนากัมมัฏฐาน
#วิชาการตรัสรู้เพื่อดับทุกข์
#สติปัฎฐาน๔
#วิธีการทำให้มรรค๘เกิด
#พุทธวิหาร


ปรับปรุง ณ วันที่ 2022-11-08